Gravimetrie

Gravimetrie detailně sleduje změny tíhového (gravitačního) pole Země. Výsledkem zpracování je gravitační účinek hustotně anomálních objektů v podloží (hodnoty tzv. Bouguerovy anomálie).

Na základě znalosti hodnot Bouguerovy anomálie na profilu nebo v ploše lze sestavit hustotní model zkoumaného prostředí. Oblasti se sníženou hustotou se projevují lokálními minimy, objekty se zvýšenou hustotou lokálními maximy. Metodu lze použít pro geologické účely (mapování puklinových zón, tektonických poruch, pro určení mocnosti sedimentárních pánví), pro detekci dutin (jeskyně, sklepy, důlní díla, vyplavené kaverny kolem kanalizace apod.), pro kontrolu hutnění a homogenity vysokých náspů a hrází, apod. Specializujeme se také na podzemní gravimetrické měření. Pro měření používáme nejmodernější gravimetr CG6 firmy SCINTREX (Kanada).

Opakované gravimetrické měření

Pomocí opakovaného gravimetrického měření lze monitorovat vývoj rozvolňování horninového masivu kolem důlních děl a tunelů. Pro taková měření používáme nejmodernější gravimetr CG6 firmy SCINTREX (Kanada), který má vynikající opakovatelnost měření. Přístroj umožňuje čtení na desetiny mikroGal, chyba měření se pohybuje v řádu jednotek mikroGal.

Prohlédněte si naše reference

Činnost naší společnosti zahrnuje široké portfolio v České republice i v zahraničí. Kromě komerčních aktivit provádíme také aplikovaný výzkum.

Reference